Liturgie Liturgie

 

Licht van Christus

De Paaskaars is in ons midden het symbool van de opgestane Heer. Hij is altijd aanwezig en is de gastheer van de kerk, Hij verwelkomt ons met zijn licht. Als u zondagsmorgens in de kerk komt, realiseer u dan eens wat dat voor u eigenlijk betekent: dat Christus u welkom heet met zijn licht! Vanuit dat licht kunnen wij in zijn Naam onze dienst / viering beginnen. Dus vanaf de Paaskaars (licht van Christus) steekt een kind de Tafelkaarsen aan en sinds kort tegelijk ook het lichtje dat meegaat naar de kinderkerkclub.
De kaars vertelt ook van redding door de dood heen. Daarom worden de doopkaarsen ook
aangestoken aan de Paaskaars, want met de doop vieren we onder andere dat
we geloven dat ook wij de weg van Christus gaan in ons leven; Achter Hem aan
in leven én in sterven.
De weg van Christus is in zekere zin een bescheiden weg; een kleine en
kwetsbare kaarsvlam in het donker van de nacht. Dit jaar zullen we opnieuw in
de Paasnacht vieren dat Christus is opgestaan. We lopen mee met Hem in zijn
voetspoor: Witte Donderdag waar Hij de dienstknecht blijkt te zijn die de
voeten van de anderen wast. Goede Vrijdag, Zijn lijden en sterven raakt ons
allen. En dan volgt die nacht, waar in het vroege morgenlicht de dood niet het
laatste woord blijkt te hebben.
Ook dit jaar vieren wij die nacht met het aansteken van de nieuwe Paaskaars
in het donker. In een indrukwekkende viering klinken verhalen van redding en
opstanding en denken wij aan de doop. In die nacht wordt de omslag gemaakt
van donker naar licht en van dood naar leven. Het is het vieren van een groot
geheim, dat ons tegemoet komt en waar wij slechts met symbolen, vierend en
zingend aan raken.
Dat het licht van de Paaskaars ons wekelijks mag herinneren
aan het Licht dat uitgaat van de Opgestane Heer.

Paaskaar in de kerk in Deil

Paaskaars in de kerk in Enspijk

De kerkruimte

Plaats van samenkomst en ontmoeting
De architectuur van de kerk(ruimte)
‘Vieren’ kun je overal, zegt men, zelfs in een schuur, gymzaal of
vergaderruimte.
Toch leert de geschiedenis dat waar mensen samenkomen voor de
ontmoeting met God in een eredienst (viering) er meer wensen zijn. Dat
‘meer’ heeft kerken doen ontstaan, ruimten voor de samenkomst van de
gemeente. Daarin worden functionaliteit en emotie gecombineerd.
Iedereen die in een kerk komt ervaart dat kleurgebruik, de maten van de
ruimte (open of gesloten, vormen zoals het koor in de kerk), vlakverdeling
op de muren, lichtinval door de ramen en gebruik van lampen een bepaalde
sfeer oproept, die gewaardeerd of minder gewaardeerd wordt.
Als het goed gaat verbindt en versterkt het kerkgebouw door haar vorm
en inrichting de ontmoeting met elkaar en met God.

Liturgisch centrum

Het ‘liturgisch centrum’ noem je dat deel van de kerk waar lezenaar,
Tafel, doopvont, kansel, en Paaskaars staan. Het spreekt voor zich dat al
deze genoemde voorwerpen bij elkaar horen, zich tot elkaar verhouden en
zichtbaar zouden moeten zijn voor alle kerkgangers. Daar ‘gebeurt’ het
verhaal van God en mensen in de viering. Het liturgisch centrum versterkt
als het goed is het ‘heilige spel’ tussen alle deelnemers aan de viering.

Elk van de voorwerpen heeft een eigen rol in het geheel van de liturgie:

 • Lezenaar plek (de lezing) van de Heilige Schrift
 • Tafel plek van de Maaltijd van de Heer en de gebeden
 • Doopvont plek die wijst naar de doop
 • Kansel plek voor de uitleg van de Schrift
 • Paaskaars verbeeldt de Opgestane Heer in ons midden

Gebruik kerkruimte

Hoewel bijna alles (op de kansel na) een bepaalde bewegelijkheid heeft
en niet in elke viering werkelijk gebruikt wordt blijft elk van de
onderdelen onmisbaar in het totaal van elke viering.

De Tafel
De Liturgische Tafel (ook wel Avondmaalstafel) vertelt van de Heer, die in
de tekenen van Brood en Beker in ons midden wil zijn. De Tafel vraagt om:

 • voldoende ruimte eromheen
 • een vaste centrale plek
 • in de verwijzing naar de Maaltijd van de Heer kan het Avondmaalstel
 • een plek erop vinden
 • in de verwijzing naar het offer kunnen de collectezakken erop gelegd
 • worden
 • één of twee Tafelkaarsen kunnen erop staan

De Tafel is een aandachts- en concentratiepunt, daarom is het volgende van
belang:

 • hou de Tafel zo leeg en sober mogelijk (teveel op Tafel leidt de aandacht af!)
 • kleed in de kleur van het kerkelijk jaar (5 cm boven de grond aan de voorkant)
 • bloemen horen eigenlijk niet op de Tafel, maar ernaast op een bloementafel of ervoor op de grond
 • in geen geval is de Tafel bedoeld om van alles op te zetten / neer te leggen.

Wat gebeurt waar?

Gedoopt wordt bij het doopvont, dat mag duidelijk zijn.
Het Tafelgebed van de Maaltijd wordt achter de Tafel gebeden. Ook het
dankgebed en de voorbeden en de zegen worden achter de Tafel gedaan.
De lezenaar wordt gebruikt voor de mededelingen (kan ook achter een
losstaande microfoon gedaan worden), groet en bemoediging, kyriegebed, gebed
om de Heilige Geest en de lezing uit de Schrift.
De kansel is bedoeld voor de verkondiging.

Kaarsen

De Paaskaars
Verwijzend naar de opgestane Heer, naar de woorden ‘Ik ben het licht der
wereld’, teken dat Christus onze gastheer is. De Paaskaars hoort op een
hoge standaard, hoger dan alle andere kaarsen in de kerk. En alle kaarsen
worden vanuit deze kaars van licht voorzien.
Paaskaars en doopvont horen bij elkaar – denk aan de verbondenheid van de
doopkaars die aan de Paaskaars wordt aangestoken ‘ontvang het Licht van
Christus’. Als dat mogelijk is, is het mooi als doopvont en Paaskaars bij elkaar
of in één lijn geplaatst worden om die verbinding duidelijk te maken.

De Tafelkaarsen
De Tafelkaarsen verwijzen naar Openbaring 21: 23 De stad (van God) heeft het
licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het
lam is haar licht. De kerkruimte is het beeld van ‘de stad van God’ waar we
vierend vooruitlopen op wat nog niet is. Met het aansteken van de Tafelkaarsen
vangt de viering aan.

Hoe zit het nu met de collecte(s) tijdens de kerkdienst?

Sinds enige tijd is er iets veranderd rond de collecten, zowel voor de diaconie als voor de kerk.
Er is nu -met enkele uitzonderingen zoals de veertig dagentijd- maar één diaconale collecte. Dat is de collecte tijdens de dienst. Voorafgaand aan het gebed wordt door een diaken verteld waar die collecte voor bestemd is. Daarna bidden wij om een zegen en vervolgens wordt er voor dat aangekondigde doel gecollecteerd (altijd de eerste collecte!). En aansluitend legt de diaken de collectezakken bij het Avondmaalsstel. Hiermee willen wij benadrukken dat ons geven voor anderen aansluit bij het offer van Christus. Informatie over de diakonale projecten vindt u elders op de site: "Wie zijn wij? - Diakonie".

De tweede collecte in de dienst is altijd bestemd voor de kerk (algemeen kerkbeheer).

De uitgangscollecte is sinds kort ook voor de kerk, behoudens de uitzonderingen. Aan het begin van de dienst vertelt de kerkrentmeester waar het geld van die uitgangscollecte voor bestemd is. De gedachte is om telkens een wat langere periode één onderwerp centraal te stellen. Afgelopen zomer was de uitgangscollecte steeds bestemd voor het godsdienstonderwijs bijvoorbeeld. Er is ook een paar maanden gecollecteerd ter bestrijding van de kosten voor het schilderen van Kerkesteijn en een periode voor de stookkosten van de kerkzaal.

Door de aankondigingen van zowel diaconie als kerkrentmeesters worden we bewuster van de doelen, waarvoor we geven. Voor eventuele vragen kunt u altijd bij iemand van de kerkenraad terecht.

Liturgische commissie

Deze commissie buigt zich over de jaarplanning (o.a. voor het uitnodigen van verschillende koren, muzikanten) en de keus van liederen voor bijzondere diensten.

Liturgisch bloemschikken

Bij bijzondere diensten wordt een liturgische bloemschikking gemaakt. Een groep dames (gedeeltelijk afkomstig uit de HVD) neemt deze taak op zich.
Deze bloemschikkingen geven een verdieping aan de beleving van wat in de dienst aan de orde is.
Het beeld van de schikking blijft mensen soms lang bij.
Onder "Kerkdiensten - Kleur in de kerk" staan voorbeelden van liturgische schikkingen.

Maaltijd van de Heer

In onze kerken vieren wij op verschillende manieren de Maaltijd van de Heer.
In de kring zittend, lopend, met of zonder gezongen tafelgebed.  Voor deze diversiteit is gekozen om tegemoet te komen aan het verschil in beleving in onze gemeente. Aan deze Maaltijd, waar de Heer zelf de Gastheer is, is ieder welkom.

Liedrepertoire

Het liedboek is voor veel van onze kerkgangers zeer dierbaar. Daarnaast is er ook een grote behoefte aan ander, moderner repertoire. Op de kerkenraad bespraken wij in februari 2009 of we de nieuwe bundel 'Tussentijds' zouden willen aanschaffen om in de kerk beschikbaar te hebben. Er staan mooie, moderne(re) liederen in. In de landelijke kerk wordt echter gewerkt aan een nieuw Liedboek, dat in 2012 moet uitkomen.
Nu hebben we regelmatig een gedrukte liturgie; bijvoorbeeld bij doopdiensten, hoogtijdagen, de gedachtenisdienst, Adventstijd en tijd voor Pasen. Daarin neemt onze dominee dan juist liederen op, die bijvoorbeeld uit deze bundel 'Tussentijds' komen of uit andere bundels die bij ons niet beschikbaar zijn.
Op de andere zondagen kunnen we toe met de bundels die we wel hebben ('Geroepen om te Zingen', 'Alles wordt nieuw' en onze eigen liedbundel) en eventueel een kopie van een lied (wordt bewaard om later nog eens te gebruiken).
We proberen het gebruik van het aantal bundels en blaadjes per dienst te beperken, maar een voordeel van deze methode is wel de wendbaarheid. We kunnen zo veel verschillende liederen zingen. En daar maken we met elkaar dankbaar gebruik van. We zijn ervan overtuigd dat we zo samen goed verder komen.

Cantorij

De cantorij oefent regelmatig op maandagavond in Kerkesteijn in Deil,
van 19.15-19.45 uur, o.l.v Ike van Zadelhoff.
O.a. wordt dan het oefenlied van de volgende zondag(en) geoefend.
Als u mee wilt zingen (elke 2 weken of een enkele keer) bent u van harte welkom.

Kleinkoor Deil-Enspijk

Bij bijzondere diensten wordt regelmatig het kleinkoor Deil-Enspijk ingezet.
In overleg met de dominee studeert dit kleinkoor voor de betreffende dienst een of meer liederen in. Het gaat om een min of meer vaste groep mensen uit onze gemeente die, wanneer dit nodig is, een aantal keren samen repeteert. Geïnteresseerd? Stuur een mail naar en u komt op de lijst en wordt de volgende keer ook uitgenodigd om mee te repeteren.

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.