Terugblik Terugblik

Hemelvaart 2019: Stiltewandeling

Hemelvaart stiltewandeling met 18 mensen. Als tekst namen we mee: couplet 3 van lied 662:

Uit uw verborgenheid
hebt Gij vervuld
het perk van deze tijd
met Gods geduld.
Uw woord doet telkens weer
de harten branden
Gij blijft nabij, o Heer,
met zegenende handen


Na de mooie wandeling: broodjes met koffie/thee en aansluitend het ochtendgebed.

Workshop adventbloemschikkingen

Zaterdag 1 december 2018 - Met 12 deelnemers zijn advents-stukken gemaakt. Alle deelnemers waren enthousiast. Daarna zijn de stukken tijdens een vesper ingezegend.
En .... de middag bracht 172 euro op voor de kerstcampagne "Geef licht aan kinderen in de knel" van Kerkinactie .

Een nieuwe traditie is wellicht geboren!

Dankdag 2018

Een dienst waarin dankbaarheid en delen aan elkaar geknoopt werden, met een verwijzing naar Sint Maarten.
Lees ook de preek (Preek van de week).

Drijfhout

15 en16 december 2018 - Startzondag en afscheid Jan van Zanten als leider van POZM/POZA.
Lees verder onder Jeugd-Specials.

Moldaviëgangers uitgezwaaid

8 juli 2018 - Vergezeld van onze beste wensen en met Gods zegen vertrekt POZM/POZA komende week naar Moldavië.
Voor een verslag in woord en beeld van deze bijzondere dienst: klik door naar Jeugd-Specials

Terugblik gemeenteavond

22 mei 2018 - Zo nu en dan met elkaar van gedachten wisselen over waar wij met de kerk naartoe willen, is van grote betekenis. Wij staan in een levende traditie. Dat wil zeggen: die traditie loopt een paar passen voor ons uit. ‘Traditie’ komt van ‘tradere’, ‘overleveren’, ‘doorgeven’. Wíj zijn het, die dat doen. Ook als wij ons daar minder van bewust zijn. Níets doorgeven is ook een overleveringsproces. Dan verarmt de traditie.
Maar dan moet het wel echt een gedachtenwisseling zijn! Dat was het! Met veel mensen. Ieder kon persoonlijk hartenkreten kwijt met ‘geeltjes’ (plakplaatjes) die aan de deur werden geplakt. Over: hoe wij het centrum van de protestantse traditie ervaren. Of ervaren hebben. Dat centrum werd verbeeld met de grote Statenbijbel.
Een greep uit de positieve reacties:
‘Respect’, ‘Oud’, ‘Mooi’, ‘De spannende verhalen die ik als kind voorgelezen kreeg’, ‘Van alle tijden, overal ter wereld’, ‘Gewoonte’, ‘Nostalgie’, ‘Vertrouwdheid’, ‘Rust en reflectie’, ‘Bron van inspiratie’, ‘Fijne sfeer’, ‘Ergens bij horen’
En uit de negatieve reacties:
‘Een keurslijf dat mensen soms levensvreugde ontneemt’, ‘Indoctrinatie’, ‘Ouderwets’, ‘Star’, ‘Drukt op je: zo móet het zijn’, ‘Geen twijfel mogelijk’, ‘Voldoe ik wel?’, ‘Met de Bijbel in de hand is veel strijd gestreden en veel leed geleden’, ‘Selectief, er is veel moois buiten de Bijbel gebleven’.
 
Daarna werd een reiskoffer binnengebracht. Een koffer met geestelijke bagage. Wij hebben onze reiskoffers niet zelf ingepakt. Er zat al iets in toen je op reis ging. Je moeder en/of vader hebben het erin gestopt,  je kerkelijke traditie of nog iemand anders. Gaandeweg heb je er ook zelf belangrijke vondsten in opgeborgen of er overtollige ballast uitgegooid. Jouw koffer heeft nu een andere inhoud dan toen je aan je levensreis begon.
We gingen in vijf groepen uiteen. En raakten uitgebreid in gesprek over:
Wat draag je het langst bij je? Het is al oud, als klein kind droeg je het al met je mee. Dat doe je nog steeds. Je koestert het als een kostbare schat, een onvervreemdbaar bezit.
Wat ging eruit? Het was te zwaar, je wilde het niet lager meertorsen. Koste het moeite het eruit te gooien? Was het een opluchting?
Heb je ruimte over in je koffer? Wat zou je onderweg op willen doen? Waar hoop je dat te vinden? Of kun je met steeds minder toe?
 
Na drie kwartier kwamen de groepen weer bijeen om het elkaar te delen wat naar onze ervaring de grootste schat is die de kerk in zich bergt. Daar kwam wat uit! Het verschil tussen wat het geloof met je doet (privé, persoonlijk, huiselijk) en wat het geloofsgemeenschappelijke te betekenen heeft (een kerkgebouw als publieke ruimte, openbare eredienst). Ik Zet ook hier weer de meest markante woorden op een rijtje:
Het geloof – dat is hoe het evangelie in je biografie post heeft gevat – kenmerkt zich door ‘diversiteit’, verschillende ‘godsbeelden’, een variëteit van ‘inzichten’. De wat moeizame discussie over de ‘identiteit’ van de gemeente zal nooit wat opleveren omdat identiteit een psychologische categorie is, die iets zegt over ons persoonlijk leven, bijvoorbeeld: waar je wiegje heeft gestaan. Daarbij horen woorden als: confessioneel, oecumenisch, evangelisch, charismatisch, vrijzinnig, gereformeerde bond, midden-orthodox.
Maar in het geloofsgemeenschappelijke gaat het daar niet om, niet om al die subjectieve belevingen, maar veel objectiever: om de ‘bronnen’ die ons voeden, ‘inspiratie’, ‘Gods liefde’, ‘levende traditie’, ‘vormen’ en ‘rituelen’ die openstaan voor betekenis, ‘training’ en ‘verbondenheid’.
Die beweging van binnen naar buiten is al gemaakt door de beroepingscommissie, die heel helder maakte: ‘Wij willen kerk zijn voor het hele dorp.’
 
Op deze gemeenteavond hebben we onszelf huiswerk gegeven! Wij constateerden dat we ons over het algemeen drukker maken over ons geloof (die hele waaier van onze subjectiviteit), dan over het geloofsgemeenschappelijke (Woord en Sacrament, stilte, gebed, eerbied, mysterie, kortom de bronnen waaruit wij gemeenschappelijk putten. Rituelen zijn in onbruik geraakt, vormen zijn vervaagd.
Oefening in spiritualiteit (‘godsdienstoefening’) is nodig en goed voor hart en bloedvaten, maar hoe begin je eraan? Wie biechtten elkaar op dat haast niemand nog thuis uit de Bijbel leest. Onbegonnen werk.

Komend najaar gaan we eraan staan, bijvoorbeeld (dit zijn ideeën uit de wandelgangen):
  • met de afspraak om elke week toch in ieder geval één Bijbelverhaal te lezen (ook met de kinderen)
  • een mooie placemat te maken, met daarop een tafellied en een tafelgebed, zodat we meer doen dan ‘even stil zijn’
  • die placemat feestelijk in gebruik te nemen met een running diner
  • in de kerkdienst meer verbinding te leggen tussen avondmaal en huisliturgie
  • oude en nieuwe vormen in de liturgie (her)ontdekken
 
De kerkenraad bezint zich erop. Er is een richting ingeslagen! In het nieuwe seizoen pakken we het concreet op.
 
 

Pinkstervuur

20 mei 2018 - Vandaag met groot koor van mensen uit Beesd en Deil/Enspijk het Pinksteroratorium “Aanwezig” van Marijke de Bruijne gezongen in de kerk in Beesd. Koor en muziek onder de bezielende leiding van Marianne Schotsman
Het was een prachtige dienst met een bijna volle kerk.
Het Pinkstervuur spatte er van af!!
Fijn om te doen!

Voor een impressie:
klik op de foto hierboven

Paasmorgen

Elk jaar weer een feestelijk begin van pasen: het paasontbijt!
Klik op de foto hiernaast voor een impressie van dit vrolijke ontbijt, waaraan zo'n 40 mensen deelnamen.

Palmpasen

25 maart 2018 - Met hun vrolijke palmpasenstokken kwamen de kinderen aan het eind van de dienst weer de kerk in.
(meer foto's zijn te vinden bij Kinderen-Kinderkerkclub)

Sobere maaltijden en vesper

28 maart 2018 - De laatste vastenmaaltijd en het laatste vesper in deze veertigdagentijd. Momenten van ontmoeting en bezinning, middenin deze drukke weken.

14 februari 2018 - Met 17 mensen hebben we een sobere maaltijd gedeeld in de Dorpskamer.
Marianne heeft met hulp van Willeke en Gert heerlijke soep gekookt.

We deelden de maaltijd in een sfeer van saamhorigheid en verheugden ons op de komende woensdagen waarop er weer, voorafgaand aan de korte viering samen gegeten zal worden.
Het zijn mooie momenten waarin we delen dat we op weg zijn naar Pasen.

Bedankt Christien

Tijdens de dienst van 11 februari bedankte Els Verweij de Geus, namens de kerkenraad en namens de hele gemeente, Christien van Harten voor al het werk dat zij tijdens de afgelopen vacaturetijd in onze gemeente heeft gedaan:
Een jaar geleden namen we als gemeente afscheid van dominee Neely Kok en was onze gemeente vacant. We hadden geen idee hoe lang deze periode zou duren, een half jaar? een jaar? of mogelijk zelfs nog wel wat langer?
Het belangrijkste wat in zo’n periode meestal gemist wordt, is het pastorale werk. Vanuit de kerk omzien naar elkaar bij alle mooie en moeilijke momenten in het leven.
In Deil en Enspijk hebben we dit gemis afgelopen jaar niet ervaren.
Want Christien van Harten nam het op zich om het pastoraat gestalte gegeven.  Naast de invulling van veel zondagse erediensten, het jeugdwerk en kerkelijke hoogtijdagen als Kerst was zij er voor mensen die steun en medeleven vanuit de kerk nodig hadden.
Warme aandacht gevend, meedenkend en meelevend, zo was jij, Christien, er
voor veel gemeenteleden in het afgelopen jaar.
We zijn jou daar bijzonder dankbaar voor.
We weten dat je het met hart en ziel gedaan hebt, met volle inspiratie vanuit jouw geloof. Maar ook als we dat zo mogen zeggen, op z’n Christiens: Op de fiets, fladderend door het dorp, met haar voelsprieten uit, om op de juiste momenten even stil te staan.


En we zijn blij dat we jou niet hoeven te missen al neemt onze nieuwe dominee de taken nu over.
Als ouderling van deze gemeente blijf je gelukkig in ons midden, je actief inzettend voor dat zo belangrijke werk, waaronder het jeugdwerk.
Het was heel bijzonder hoe jij jouw talenten afgelopen jaar hebt willen aanwenden voor onze gemeente. We voelen ons dan ook enorm gezegend met jou.
We bedanken  je Christien, voor de geweldige inzet die je had en hebt voor ons allemaal.
We doen dat met bloemen en een cadeautje, maar eigenlijk ……..zouden  we je allemaal een zoen willen geven.
 

ZWO-dienst

Op 4 februari hebben we aan de huisartsenpraktijk Deil een cheque overhandigd van € 6.000,-. De diaconie stelt per jaar twee projecten vast, een lokaal project en een project wereldwijd. Voor het wereldproject heeft de diaconie het afgelopen jaar veel verteld over vrouwen in Nepal waar de stichting 'Vrouwen voor Vrouwen' actief is.
De cheque werd overhandigd aan twee vertegenwoordigers van de Stichting Vrouwen voor Vrouwen, Sonja Mulders en Nettie Schaafsma. Zij zijn beiden werkzaam in de huisartsenpraktijk Deil en delen hun enthousiasme voor de stichting. Ze zijn ook allebei in Nepal geweest om te werken en te zien hoe het geld van de stichting besteed wordt, zo worden lokale initiatieven met de wereld verbonden.
Deze stichting (zie ook www.vrouwenvoorvrouwen.nl) is een vrijwilligersorganisatie die gezondheidsprojecten opzet voor vrouwen in Nepal. Deze projecten hebben een medisch karakter en zijn gericht op verzakking (prolaps) van de bekkenorganen, zoals de baarmoeder. Ze zetten in op verbetering van kennis en kunde van de Nepalezen.
Sonja en Nettie waren zeer blij verrast met het prachtige
bedrag wat was opgehaald en ze zullen er zelf persoonlijk zorg voor dragen dat het geld ook daadwerkelijk besteed zal worden aan de vrouwen van Nepal.

Kerstmorgen

Maandag 25 december 2017: een dienst met ruimte voor jong en oud...... en zelfs voor de dieren in de stal. Tijdens de dienst werkten de kinderen aan kerststukjes voor heel speciale mensen.
Klik op de foto hiernaast voor het kinderverhaal en de foto's.
De preek is te vinden onder Preek van de week.

Gedachtenisdienst

Zondag 26 november 2017 gedachten we de mensen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.Voor ieder van hen staken we een kaars aan en een extra kaars voor de mensen die we al langer in ons hart meedragen en nog steeds missen.
Bovendien stond er een prachtige rode roos, die ons als buurgemeente verbond met Rhenoy en haar predikant.
Met de kinderen zongen we het aloude lied 'Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes'. Of we nou een korte, dikke kaars zijn of een lange, dunne, een kleine of een grote: allemaal mogen we het licht van God's aanwezigheid laten stralen.

Gezinsdienst en welkom 4-jarigen
Zondag 12 november: een inspirerende dienst, waarin we beleven wat gastvrijheid werkelijk betekent!
Klik hieronder op de foto van de voorbereiding op deze dienst voor de complete liturgie:


Gemeenteavond

Dinsdag 24 oktober hadden we een zeer goed bezochte gemeente avond in Deil. Ds. Klaas Touwen liet weten terug te kijken op een heel feestelijke, inhoudelijke avond met een lichte toets. Daarbij  benoemde hij de zorgvuldige voorbereiding van velen. 
klik op de foto hieronder
voor een verslag in tekst en beeld


moodboards
(presentatie van verschillende groepen in onze gemeente)

Zondag voor het werelddiaconaat

Zondag 15 oktober 2017:

met de kinderen zongen we:

Hoor de bijen zoemen weer.
Wat doe jij, wat doe jij?
Samen danken zij de Heer.
Wat doe jij?
 
Refrein.
Dank de Heer voor elke dag,
Die je van Hem leven mag.
Bijen doen dat telkens weer.
Wat doe jij?
 
Bijen maken zich niet druk,
wat doe jij, wat doe jij?
Zoemen zomaar van geluk.
Wat doe jij? Refrein.
 
 
Bijen leven vrij en blij.
Wat doe jij, wat doe jij?

Pinksteren

We konden wij van harte met Pinksteren de feestelijk de verjaardag van de kerk vieren. Wij blijven elkaars taal en verhalen zoeken door alle tijden heen dat de kerk bestaat en oud en jong samenkomt. Met vrolijke muziek, beelden en feeststerretjes vierden wij het feest van de Geest die ons als een wonder al eeuwen bij elkaar blijft roepen.
 

Wezenzondag 28 mei 2017

Een mooie dienst met Christien van Harten, waarbij ook twee jongens uit Moldavie aanwezig waren.
De kinderen bouwden een "toren van Babel" om samen met de kinderen na te denken over samenwerken en soms te hoog en te ver te willen. De kinderen bleken minder arrogant en spraken meer de zelfde taal dan de Babylonische bouwers: Onze toren bleef staan (maar was wel iets minder hoog…)  en samen zongen we het lied van Hanna Lam over die toren.

Hemelvaart 25 mei 2017

Een fijne stiltewandeling voorafgaand aan een kort morgengebed in Enspijk. Op de hemelvaartmorgen ontmoetten 12 discipelen elkaar bij dauw en zon voor het kerkje in Enspijk. Na een oud verhaal over een wijze Rabbi die volgens zijn dorpsgenoten elke morgen voor het ochtendgebed ten hemel voer, wandelden we zelf een uur over  ’s Heren wegen en genoten in stilte van de glinsterende spinnenragjes en het lichtspel met het veelkleurige jonge groen.  Ali de Jager en koster Piet Lambo ontvingen de wandelaars met een heerlijk ontbijt en om 10.00 uur zongen we met bijzondere liederen, een paar woorden en gebed onszelf de stralende hemelvaartsdag in.

Kerk Deil open tijdens Bloesemtocht 2017

22 april 2017: tijdens de Bloesemtocht was de kerk in Deil de hele dag open. Veel wandelaars kwamen even binnen, om te genieten van de rust in de kerk, orgelspel op het mooie Knipscheer-orgel of zang, een kaarsje op te steken, een bericht achter te laten of een bloesemkaart met tekst (zie Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten) mee te nemen. Er werden ongeveer 300 kaarsjes aangestoken.
De bezoekers hadden veel waardering voor deze manier van open kerk zijn!  

Stille week en pasen

We kijken terug op mooie diensten rondom het feest van de opstanding. Ellen- Maria Spijkerman bereidde met grote zorgvuldigheid deze diensten voor en ging zo met ons het donker door. Jan van Zanten organiseerde opnieuw de paasnacht-wandeltocht voor de jongeren. Negen jongeren uit onze gemeente werden helaas teleurgesteld omdat de tocht niet door ging vanwege een gebrek aan belangstelling en afzeggen op het laatste moment van anderen. De opstandingssteen die Jan maakte voor deze nacht, bij de ingang van de Enspijkse kerk herinnert nog wel aan de nacht waarin het licht werd binnengedragen.
 

Palmpasen

Weer een vrolijk gezicht al die kinderen met hun palmpaasstok (met hun knutsels bij de verhalen uit het leven van Jezus, en natuurlijk broodhaantje en snoepketting!) en daarnaast nog een weggeefstok voor iemand die oud, ziek of alleen is of gewoon veel voor de kerk doet.

Johannes de Doper.Nu

Zondag 2 april: De musical Johannes de Doper.Nu zit erop. Het waren spannende en enerverende 10 maanden, waarin we met bijna 100 mensen voor en achter de schermen heel hard hebben gewerkt om een musical te maken over het bekende bijbelboek Johannes de Doper.
Klik op de foto hiernaast voor een verslag in woord en beeld.

Bevestiging ouderling met een bijzondere opdracht

5 maart vierden we tijdens de eerste zondag van de veertigdagentijd de bevestiging van ouderlingschap met een bijzondere opdracht van Christien van Harten.
Zei zegt hierover:
"Met de verschillende kleuren; rood (van de liefde en de Heilige Geest)  en paars (van de boete en de soberheid) , met de aanwezige ouderen en jongeren en met de twee mooie bekende teksten die bij deze zondag horen , werd het tot een bijzondere dienst waarin Henk Dijk de zegen door mocht geven. Ik ervoer het als heel mooi om in de lijn van de vele eerdere ambts-vervullers van onze gemeente te mogen knielen op ons oude bankje en de zegen van God en het vertrouwen van de gemeente te mogen ontvangen.  De ‘bijzondere opdracht’ zal vooral bestaan uit de pastorale dienst, het organiseren van kringwerk en het voorgaan in diensten. Omdat ik vaker ook bij andere gemeenten voorga zal ik misschien niet zo vaak in de ouderlingen bank zitten. Wel zie ik uit naar de ontmoetingen, het delen van wat goed of juist lastig, niet mooi en pijnlijk is en het samen groeien aan de woorden die ons gegeven zijn. Het goede werk zal ik dan van harte weer overdragen aan de nieuwe predikant ter zijner tijd. Natuurlijk zal ik mijn ambtstermijn gewoon volmaken, maar zal dan de bijzondere opdracht vervallen en zal ik als de anderen- ouderlingen, diakenen en predikant- met veel liefde en wijsheid meewerken aan een mooi stukje gemeente werk."
 
Op zondag 29 januari waren er na de kerkdienst takken van de magnoliastruik van Piet van der Veer in de kerk. De struik moest gerooid en mede dankzij de inzet van Jan van Zanten en Erwin en Janienke Stern zijn de takken beschikbaar gekomen. Dat was nog een hele klus. Maar velen namen takken mee en de opbrengt die zondag was ongeveer 130 euro.
De zondag erna, 5 februari, was een betrokken en vrolijke ZWO-zondag, waarop Anja van der Veer bevestigd werd als ouderling met de bijzondere taak van voorzitter van de kerkenraad. Aan het eind van de viering kwam Bart van POZM nog melden dat er kaarten waren voor de voorstelling van Kees van der Zwaard over alzheimer (zaterdag 11 maart). Zijn oproep om kaarten te kopen was zo pakkend dat niemand zonder kaartje de deur uit durfde te gaan. En ook die zondag waren er weer magnoliatakken.
In de week daarna werden de eerste berichten genoteerd over de eerste uitbottende magnoliaknoppen, mooi!
 

Dominee ontvoerd!!

Terugblik op mijn ontvoering. Het was een stralend weekend wat het weer betreft, maar ook een stralend weekend om op terug te kijken! Je zult als dominee maar ontvoerd worden door 17 leuke jongeren en hun begeleiders. Spannend natuurlijk ook, want er was gezegd dat ik in het hooi zou slapen en al was ik opgelucht, ik kwam wel in de stal terecht (rara..). Het werd een weekend waarin onze spieren flink aan het werk gezet werden met wandelen en schaatsen. Maar er was ook veel ruimte voor geloof; wat hebben de jongeren meegekregen van ouders, dominee en kerk. Na de wandeling op zaterdag (een stukje van het pelgrimspad naar Santiago de Compostella) werden we warm ontvangen op de Jacobshoeve. We legden allemaal een steen neer bij het Cruz de Ferro zoals op weg naar Santiago de Compostella ook gebeurt, broeder Fons van de Jacobshoeve vertelde daarover. Later die dag waren we te gast in de oecumenische gemeenschap ‘de Hooge Berkt’. Daar kregen de geloofsdoosjes van de jongeren, met herinneringen en voorwerpen die verwijzen naar geloof, een plek in de viering op zondag. Maar eerst op zaterdag nog een dwaas spel a la Wie is de Mol. Het was een ingewikkelde crimi rond mijn paarse laarzen die gestolen waren. Tot slot zondag terug op honk waar de ouders van de jongeren een prachtig buffet met soep, warme en koude schotels en toetjes hadden klaargemaakt. Gezellig met zo'n 60 mensen aan tafel. En dat alles in zo'n goede sfeer, zowel bij de voorbereiding (veel werk maar ook veel plezier, begreep ik) als bij de uitvoering (alles in harmonie). Waar vind je dit...? In deze gemeente! Ik ben een happy dominee en een dankbaar mens dat ik dit mocht meemaken. Iedereen nogmaals hartelijk bedankt voor deze originele aanpak: dit super weekend zal ik nooit vergeten.
 

Kerst 2016

Wat een prachtig kinderkerstfeest was dat in de kerk van Enspijk. De kinderen hadden een musical ingestudeerd over het verhaal van een zoontje van een koning die een ster gezien had. Het geheel was goed voorbereid en met vele handen en veel inzet werd er een mooi kinderkerstfeest gevierd. Er gaat veel tijd en energie zitten in de voorbereiding, die elk jaar door de leiding van de kinderkerkclub wordt gedaan. Fantastisch, dank jullie wel! Het is zo een kerstfeest voor alle kinderen in de beide dorpen. Er was wat zorg, want hoe kun je na die bijzondere keer van vorig jaar met een heel dorp vol kerstverhalen nu weer in het gebouw iets goeds brengen. Maar de kerk zat vol, zoveel volwassenen en kinderen waren gekomen op dit feest! En natuurlijk weten mensen dat dit alles er is door de leuke flyer; dit jaar in een iets andere vorm en bij de drukker vandaan. Verder op straat gesorteerd door Alie de Jager en vervolgens door u rondgebracht. Mooi hoe dat alles samenwerkt.
Over de kerstnachtviering hoorde ik ook goede berichten. Heel fijn dat het Kleinkoor zong. Zowel daarover als over de mooie versiering van de kerk was lof te horen. Dan de actie van POZM/A: houtvuren met een bijpassend kerstverhaal door Christien van Harten, gluhwein en toastjes met blauw/witte muisjes – er was immers een kindeke geboren. Veel mensen bleven na de dienst op het kerkplein napraten in een sfeer van vrede en welbehagen.
De kerstmorgen was een warme viering, met onze eigen koperblazer Dianne van Zanten, die met organiste Irma geoefend had en zo de muzikale bijdrage van de viering verhoogde. Ook de kosters en de liturgiedrukster Jannie hebben in deze dagen meer werk dan anders, waarvoor dank. We kunnen terugkijken op gezegende dagen. Dank aan iedereen die zijn of haar steentje bijdroeg en dank aan allen die hun voeten naar de kerken en daarmee naar het blijde Evangelie richtten.
 

Feestelijk!

Op zondag 4 december werd onze organiste Irma Stern in het zonnetje gezet. Al vijfentwintig jaar lang kunnen we op haar rekenen. Met vreugde, inzet, flexibel en altijd in een goed humeur neemt Irma ons muzikaal mee in de kerkdiensten. De PKN ging in op de aanvraag van onze gemeente en zo ontving zij een mooie zilveren speld. Met natuurlijk een warme toespraak door kerkrentmeester Andries vd Netten v Stigt en (het was rond sinterklaas immers) een gedicht door Marianne Schotsman. Irma bedankte haar ouders voor de orgellessen en de ondersteuning die zij ontvangen heeft om organist te worden. En natuurlijk haar gezin en man Erwin, die nogal eens wat onder de kopieermachine legt. Na de dienst kwamen veel gemeenteleden Irma feliciteren en we genoten van de traktatie die bij een feest hoort. Irma, dank en waardering ook op deze plek en we houden je graag in ere!

Klik op de foto voor het persbericht

Dankdienst voor gewas en arbeid

met de schoenendozenactie was een fijne zondag met veel betrokkenheid en activiteit. Jammer dat het koor Jubilate niet zong, maar de keus was heel begrijpelijk i.v.m. het overlijden van koorlid Dirk Beverloo.

De gedachtenisdienst

was druk bezet en de reacties van familieleden waren dat het indrukwekkend was en aandachtig. Fijn om met het kleinkoor mooie en passende liederen te zingen.

De eerste Advent

met viering van de Maaltijd en ook weer mooie bijdragen van het koor Alegria, was ook een fijne viering. En zo gaan we richting Kerst, waar ook al weer voor geoefend wordt. We zijn rijk aan zangers (v/m), liederen en muziek, dat is een rijk gegeven in deze gemeente!
 

Wees met ons als we uw vrede zoeken

Wereldwijde gezamenlijke viering in het kader van de Actieweek voor de kerk in het Midden­-Oosten
op zaterdag 17 september 2016.

Uit de liturgie tijdens deze viering:
Vandaag staan we aan het begin van een Actieweek voor kerken in het Midden­Oosten. De kerken in het Midden­Oosten houden hun deuren open en bieden mensen hulp met voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben en houden stand, soms tegen beter weten in. Ze voelen zich regelmatig alleen staan. Daarom luiden we vanuit Kerk in Actie voor hen de noodklok. Ons gebed is hard nodig zodat zij vol kunnen houden.
 
Geef een bijdrage via NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. projectnummer N000640 of doneer online op www.kerkinactie.nl/actieweek.

Openingsgebed:
Onze Vader, Wij weten dat U bij ons bent,
overal ter wereld,
in tijden van vrede en van oorlog, als wij hopen en als wij wanhopen. Vanavond komen wij samen tot U,
vanuit heel verschillende landen en kerken. Maar met één hoop en één bede. 
Wij komen tot U om U te smeken om troost en om kracht. Wees ons baken in de chaos en de wanhoop die wij om ons 
heen zien. 
Ontferm U, Heer.
En geef vrede.
In de naam van Uw zoon Jezus Christus.


 

Kerkdienst Ravestein

Op donderdag 11 augustus heb ik de laatste kerkdienst in het verzorgingshuis Ravestein geleid. Zeven jaar lang was ik een aantal keer per jaar daar voorganger in de weekviering. De kerkenraad vond en vindt dit een belangrijke bijdrage aan de bewoners van dit huis, waar ook altijd wel een aantal gemeenteleden uit Deil of Enspijk de vieringen bijwonen. Voor volgend jaar sta ik niet meer op de lijst, omdat ik in dat jaar (iets vervroegd) met emeritaat zal gaan (zo heet het als predikanten geen voorganger meer zijn in een gemeente). Er waren hartelijke woorden bij dit afscheid, een boekenbon en de bloemen uit de dienst waren voor mij. Verrassend om dit te mogen ontvangen! Traditiegetrouw mocht ik het collectegeld voor het goede doel meenemen. Dit keer was dat 45,59 euro – de gevers hartelijk dank – wat naar hulp aan vluchtelingen ging.
ds. Neely Kok
 

Terugblik dienst 26 juni: jubileum ds.Rob Visser.

Na zich vanaf september 1975 te hebben ingezet voor de oprichting van de gasthuiskapelgemeente op Tholen werd Rob op 27 juni 1976 bevestigd tot predikant voor Deil/Enspijk. Vanaf 1983 was hij predikant in Holten en in 1992 werd hij beroepen in Apeldoorn, Grote Kerk.
In 2010 werd hij predikant-pionier op IJburg, Amsterdam. Sinds juni 2014 is hij ook stadsdominee van Amsterdam. De protestantse kerk Amsterdam is blij met hem als enthousiaste en gedreven verbinder en inspirator.
In de kerk van Enspijk werd die bevestiging op 27 juni 1976 met een speciale dienst herdacht.
In het streekarchief in Tiel vond Koos v.d.Eijk het schrift, waarin destijds de notulen van de kerkeraadsvergaderingen werden geschreven.
Enkele hiervan werden voorgelezen na de dienst, met ook de namen van de leden, “broeders en zusters”,  van de toenmalige kerkenraden. Enkelen hiervan waren nu ook aanwezig. Het bleek wel dat er in de jaren 1976 tot zijn vertrek naar Holten in 1983 veel ingrijpend is veranderd en verbeterd!
Ds.Visser had voor deze jubileumdienst contact gehad met zijn eerste dopelinge, die een schriftlezing zou doen. Helaas moest zij door ziekte verstek laten gaan.
Na de dienst was er in De Dorpskamer gelegenheid om Rob en Herma Visser en hun kinderen geluk te wensen met dit jubileum, wat ook nog hun 40-jarig huwelijksjubileum was. Hiervan werd druk gebruik gemaakt en veel mooie verhalen en herinneringen werden opgehaald.
Veel mensen informeerden later nog naar het adres van Rob en Herma Visser. Dat is: Pedro de Medinalaan 168, 1086 XR Amsterdam. 
 

Overstap met actie Moldavië

Op zondag 12 juni gingen vijf jongeren over van de kinderkerkclub naar POZM (pubers op zondagmorgen). Het was een volle dienst met veel familieleden, die voor dit bijzondere moment gekomen waren. De ouders en jongeren hebben zelf veel gedaan aan de voorbereiding en de uitvoering, waaronder het leuke filmpje aan het begin van de dienst. Grappig was dat ze in de film de kerk van Deil ingingen en bij ons in Enspijk naar binnen kwamen! De dienst stond in het teken van psalm 139: ik mag er zijn, want ik ben een kind van God. God kent jou vanaf het begin, was het mooie lied dat er goed bij paste. Op allerlei manieren hebben we gevierd: Je hoort erbij en je mag er zijn. Een mooie boodschap voor de jongeren die een volgende stap gaan maken. De jongerengroep bij wie ze nu gaan horen, de POZM, roerde zich ook in de persoon van Jan van Zanten, die bewogen vertelde hoezeer de band met jongeren gegroeid is en hoe bijzonder het is dat we zo’n grote groep hebben in onze kerk. De reis naar Moldavië heeft daar zeker aan bijgedragen. Er was ook nieuws uit Moldavië: er was nog een tekort om de kerk daar, die ook dienst doet als gemeenschapsruimte, helemaal af te bouwen. En zo ging er spontaan een schoenendoos rond. Daar zat al flink wat geld in (675 euro) en die zondag kwam er nog eens ruim 250 euro bij! Later hoorden we dat de diaconie de hele opbrengst nog eens ruimhartig verdubbelt, zodat er 2000 euro overgemaakt wordt via de reisorganisatie Livingstone. Via Jan van Zanten ontving ik de reactie van Livingstone: ‘Wat een geweldig bericht, €2000,- voor Borceag! Wat vind ik dit bijzonder zeg. Ik ben ongelooflijk blij dat we de kerk in Borceag deze zomer kunnen afmaken, mede dankzij jullie gift!!!’ Bij dit alles moest ik denken aan het feit dat godsdienst vaak negatief in het nieuws is als een stoorzender, die mensen aanzet tot haat en oorlog. Met zulke acties als de inzet (van onze hele gemeente!) voor Moldavië - ook nu weer - komt de kant van godsdienst aan het licht, die Gods bedoeling is: er zijn voor elkaar en bouwen aan vertrouwen. Met dankbaarheid en plezier kijken we naar deze mogelijkheden en ontwikkelingen in onze gemeente.
 

Bloesemtocht

Wat waren er weer veel enthousiaste mensen in de kerk in Deil te gast. De kaarten met het bloesemgebed vlogen de deur uit en er was veel belangstelling voor de grote exemplaren op canvas. Ook stonden er weer veel kaarsjes te branden en scheven mensen iets in het aandachtsboek. Bij orgelspel werd dit jaar voor het eerst gezongen door Marianne Schotsman en later ook door Emo v. Halsema. Veel mensen bleven geboeid luisteren, zeker als ze eenmaal tot de ontdekking kwamen dat noch het orgelspel noch de zang een bandje was maar levende muziek! Veel dank aan alle vrijwilligers die de openstelling van de kerk weer mogelijk maakten en aan Gert v. Weelden en Anja v.d. Veer die elk jaar de trekkers zijn van dit evenement.

 

Stille Week en Pasen

De Stille Week begon met de vrolijke intocht met de Palmpasenstokken. De kinderen en de leiding hadden weer erg hun best gedaan! Elk jaar is het weer erg feestelijk om de kinderen de kerk te zien binnenkomen; het geeft Palmpasen de kleur die deze zondag verdient. Het spoor met voetstappen en elke week een symbool werkte goed. De hele cyclus stond in het teken van stappen nemen. Ook de bloemschikking met de schoenen bracht elke week op een mooie manier bij dit thema. En elke week nam de ZWO ons mee naar een project wereldwijd, dat ondersteuning verdiende. Een (geld)boom hield de stand van de collecten bij op voetstappen.

De vieringen in de Stille Week waren mooi; fijn om daarbij de betrokken groep zangers van het kleinkoor te hebben o.l.v. Marianne Schotsman en met Marja Bongers op de piano. Deze vieringen vragen ook veel van de kosters, want er zijn allerlei momenten waarbij oplettendheid en actie van hen gevraagd wordt en dat liep ook weer voortreffelijk. Bij de Paaswake is het inmiddels traditie dat jongeren, onder de bezielende leiding van Jan van Zanten, het vuur buiten verzorgen, de nieuwe Paaskaars binnendragen en in de dienst aanwezig zijn. De wind werkte wat tegen en zo konden we pas binnen het licht verspreiden. (Daar moeten we nog eens even over nadenken voor volgend jaar..). Elk jaar is het weer een feestelijk moment als we staande het Paasevangelie hebben aangehoord en de kerk de paarse kleur aflegt om naar feestelijk wit te gaan. De rouwsluier gaat dan van de witte bloemen terwijl wij samen het Halleluja zingen. Het was prachtig om de jongeren in deze zo belangrijke nachtdienst te hebben; het was een volle kerk! Aansluitend startten zij met hun nachtwandeling. Dit jaar wat regen, maar ook weer met het thema ‘zet een stap’. Een stappenteller, een schoen, wat gedachten over de nachtwandeling kwamen op Paasmorgen in ons midden. De jongeren lagen toen op één oor.. Een feestelijk Paasontbijt wat het begin van een mooie Paasviering met uitbundige zang van koor Jubilate Deo en Dianne van Zanten en Coby den Hollander brachten vreugde in onze zang met hun blaasinstrumenten. De kinderen deden mee door de Paaskaars in deze kerk binnen te brengen en stuurden ons op weg de wereld in met woorden en bloemen met een mooie groet van God. Op allerlei momenten hebben gemeenteleden taken op zich genomen, waardoor wij samen deze bijzondere periode in het kerkelijk jaar vorm gegeven hebben. Ik ben dankbaar dat wij dit zo samen doen; het maakt dat wij de weg van Jezus in ons leven steeds meer gaan ervaren. Iedereen die heeft bijgedragen aan deze weken en ieder die kwam om te vieren of zich op andere plek met de vieringen verbonden wist, dank daarvoor.

 

Palmpasen

Zondag 20 maart 2016 - Een feestelijke dienst met palmpasenstokken en een nieuwe diaken.

Klik op de foto hiernaast voor meer.

Vastenmaaltijd

Op woensdag 10 februari, aswoensdag, begonnen we met ruim 25 mensen de 40dagentijd met een vastenmaaltijd: brood met zout (met een knipoog naar Mattheüs 5 vers 13: Jullie zijn het zout der aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden?) en sumak, vegetarische linzensoep en als toetje turkse yoghurt met walnoten en honing en/of fruit.

De bijdrage voor de maaltijd leverde, na aftrek van de kosten, zo'n 85 euro op voor de vastenactie van Kerkinactie.

 

Jubileum ds. Neely Kok

Zondag 24 januari is voor mij een bijzondere, ontroerende en intense dag geworden, mede doordat velen van jullie de dag meebeleefden. In de viering ging het over Jona  en ’s middags was er een optreden met klezmermuziek door de band Di Gojim. Het was voor mij een dag met een traan en een lach. De zalving en zegen die ik van pastor Ellen-Maria Spijkerman ontvangen mocht waren voor mij ontroerend en een balsem op de wond van het gemis van mijn man Peter op deze dag. Aan het eind van de dienst waren er woorden van dankbaarheid door afgevaardigden uit Oostzaan, Vlaardingen, mijn eerste en tweede gemeente en Marianne Schotsman sprak namens onze kerkenraad. Ik ontving een prachtig boeket grote witte rozen waar ik nu nog van geniet. Die hele dag kwam ik trouwens handen tekort voor alle goede gaven en mijn hart werd gevuld door goede woorden. En de afgelopen tijd hadden ook veel mensen al kaartjes gestuurd met lieve woorden. Al met al is het voor mij een onvergetelijke dag geworden. Iedereen die haar en zijn bijdrage geleverd heeft om deze dag werkelijk tot een feest te maken wil ik heel hartelijk bedanken. Zonder al die generositeit, vaardige handen en warme harten kan het niet. Ook veel dank aan iedereen die kwam of op andere manier heeft meegeleefd.  De hele week heeft het slotlied van de viering nog in mijn hoofd gezongen. De woorden van dit lied wens ik iedereen toe:

Maak heel mijn leven tot een lied, ook als de dag verstilt. Maak wie ik ben getuige van Uw wezen en uw heil.

In deze jubileumviering mocht ik zelf het collectedoel bepalen. Daar was ik erg dankbaar voor. Ik heb gekozen voor de stichting Sathiko Sath opgericht om kinderen in Nepal meer kansen te geven. De stichting doet dat door goed onderwijs aan te bieden op een van de beste scholen in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. Sathiko Sath garandeert de kinderen basis-scholing en twee jaar hoger onderwijs of een beroepsopleiding. Dit verzekert hen van een toekomst met ontplooiingsmogelijkheden. Met de kinderen die door Sathiko Sath ondersteund worden gaat het goed: hun resultaten zijn uitstekend en ze zijn uiterst gemotiveerd.  Op deze bijzondere dag was uw bijdrage zeer gul: er is voor de kinderen van Nepal ruim 400 euro binnengekomen. De diaconie heeft dit bedrag aangevuld tot 500 euro en het ook nog eens verdubbeld, zodat er in totaal 1000 euro overgemaakt kan worden naar de stichting Sathiko Sath! Ik ben hier heel erg blij mee, dank u wel!

 

Dopen op zondag 17 januari 2016

We kijken terug op een volle en mooie kerkdienst waarin drie kinderen gedoopt werden. Het was een lange dienst, maar de vreugde was overvloedig, Jona ging overboord want de kinderen wisten: zo gaat dat in dit verhaal en we gedachten twee mensen die gestorven waren: Aart van As en Olga, een van de gastouders uit Moldavië. Zo stonden wij met elkaar in het volle leven en de gemeente is de plek waar dat in de liturgie vorm krijgt. Zo is de Eeuwige ons nabij.

De preek (met foto van Jona) is te lezen onder Preek van de Week.

 

Kerst 2015

De kerstdagen hebben we feestelijk samen gevierd, waarbij het kinderkerstfeest rond de kerk in Enspijk een heel bijzondere en druk bezochte activiteit was. Complimenten voor iedereen die daaraan heeft meegewerkt (ongeveer alle gemeenteleden!). En later op de avond genoten wij van piano en panfluit duo Moniek en Mirjam, die met hun klanken het kerstkind in ons hart geboren lieten worden. Kerstmorgen keken we naar de kersticoon, die al over Pasen vertelde. Mooie dagen met veel intense ervaringen en activiteiten. Fijn dat we dit zo samen konden vieren!

 

Heel Deil Bakt en Boekenmarkt succesvol

De op zaterdag 14 nov. gehouden markt is succesvol verlopen. Aan het eind van de dag telde de penningmeester een opbrengst van net €400,- voor het onderhoudsfonds van de kerk bij elkaar.

Ook het publiek was dik tevreden en smikkelde zijn buikje vol. De boekenmarkt en de kraam van de Wereldwinkel werden goed bezocht. Er werd veel koffie en thee gedronken, en minder warme chocolademelk en glühwein. Duim omhoog voor de organisatie, de helpende handjes en de bakkers.

 

Bezoek uit Goudriaan
1 november 2015

Tijdens de dienst op 1 november was ook een groep mensen uit Goudriaan aanwezig. Ze waren afgelopen zomer  ook in Borceaq in Moldavie, in het kader van hetzelfde projekt waarmee onze POZA-groep vorig jaar bezig was. Na afloop van deze dienst gaven ze hiervan een presentatie, zodat iedereen kon zien hoe het op dit moment met “ons kerkgebouw projekt” gaat.

 

Draagpenning (en veel dank) voor Tonia Broekhuizen
18 oktober 2015

Wat was het een bijzondere en toch ook feestelijke zondag: de dankdienst voor alles wat Tonia Broekhuizen voor onze gemeente in alle bescheidenheid deed.  De waardering van de plaatselijke gemeente en de landelijke kerk deden haar goed! Familie in de kerk, bloemen, een warme sjaal en samen koffie met gebak in de Dorpskamer. Een speld en een oorkonde; Tonia heeft ze volgens iedereen verdiend. We hopen dat Tonia nog lang in ons midden is en dat zij kan genieten van de ruimte die er nu is gekomen. Dankbaar zijn we ook dat er vier mensen zijn gevonden, die samen het kostersteam vormen naast de activiteiten van Nellie de Heus rond de Dorpskamer. Ook zij kregen aandacht en bloemen. We hopen met elkaar op goede samenwerking en dat de kerk in Enspijk het levendige middelpunt mag blijven dat het nu is.

 

13 september 2015: startdienst

In de startdienst hield Ruud Broekhuizen een inspirerend verhaal over de Run for KiKa Marathon die hij wil gaan lopen om geld bij elkaar te brengen voor KiKa (Kinderen Kankervrij):

Als trotse vader van een gezonde dochter kun je je niet voorstellen dat 1 op de 4 kinderen overlijdt aan deze verschrikkelijke ziekte!
Ieder kind moet toch kind kunnen zijn?
Daarom wil ik me graag inzetten voor KiKa met als doel 95% kans op genezing in 2025!
Ik hoop dat veel mensen mij willen steunen en dat we met elkaar een geweldig bedrag op kunnen halen voor Kika!

We waren dankbaar dat hij na een heel pittige periode van allerlei klachten nu weer opgestaan is en op deze manier opstaat voor kinderen met kanker.

Op 1 november is het zover, tot die tijd kunt u hem nog sponsoren.

Kijk op Ruud's facebookprofiel voor meer info:
Ruud Broekhuizen rent voor KiKa

 

9 augustus 2015

Ontmoeting met Beesd, tijdens en na de dienst in Enspijk;

klik op de foto hiernaast voor meer foto's.

Het leek voor de dienst wel alsof er al geoefend werd voor de fietsvierdaagse! Het was een warme dienst, hoorde ik terug en het was ook warm. Met prachtig weer, statafels buiten op het grind en de deuren van de Dorpskamer open was het een waar zomerfeest om elkaar en God te ontmoeten die dag. Fijn dat dat zo kan samen!

Heb ik contact…?

Was de vraag aan ons allemaal tijdens de Overstapdienst op 5 juli 2015. Het was een ontspannen viering waarin we allemaal ons steentje bijdroegen. Er ging wel eens even iets niet goed, maar dat vingen we samen weer op. Zoveel jongeren hebben we in onze gemeente, twee banken vol. En een gemeenschap waarin zij welkom zijn en met plezier begeleid worden door Jan, die met de jongeren kan lezen en schrijven. Een actieve ploeg die ons regelmatig aanzet tot actie en ontmoeting (met allerlei lekkers erbij, want ze zijn super in catering!) We zijn er dankbaar voor! Reden genoeg om de contacten warm te houden, met elkaar en met God.

 

Pinksteren 2015

Wat was het een feestelijke Pinksterdienst met Christien van Harten en Jubilate Deo!

Samen met de gemeente en de kinderen maakten ze er een prachtige zangdienst van.

 

Veertigdagentijd en Pasen

Het thema ‘open handen’ was met een mooie kalender door de ZWO (alle kerkelijke groepen aangestuurd om wat in te leveren) en met de bloemschikkingen met de handen een mooi geheel. Waardevolle bijdragen in deze periode.

De vieringen in de Stille Week waren intens; het kleinkoor nam ons mee met inmiddels een mooi repertoire in deze dagen. Van meer mensen hoorde ik terug hoe bijzonder het was om zoveel jongeren in de Paaswake te hebben. Ze hadden ook een eigen taak: het vuur, de kaars, de vraag ‘waarom is deze nacht zo anders als alle andere nachten’. Ze gingen op weg met een knapzak; in elke gemeente ontvingen ze weer een ‘boodschap’. Namens onze gemeente kregen ze een doosje lucifers met een tekst (Lucifer: de naam van de duivel. Spelen met vuur? Ruzie, discriminatie, oorlog. Maar ook: licht in het donker. Vuur om je te warmen. Wat kies jij?). In Enspijk was er kampvuur in de tuin van Kees en Suzeriek en verderop werden ze telkens weer gastvrij ontvangen. Bijzonder om dit samen met buurgemeenten te organiseren. Paasmorgen startte met een zeer verzorgd ontbijt en bij de viering zorgden orgel en blazers (Miriam en Dianne) voor paasstemming. Veel dank aan iedereen die zich inzette  in deze bijzondere tijd in het jaar.

 

Palmpasen 2015

Wat een feest was dat in de morgendienst! Zoveel kinderen met palmpasenstokken. Weken lang bezig met het project van Mozes en de woestijntocht. Symbolen van die weken hingen aan de stokken. De kinderen togen in optocht door de kerk en wij zongen met veel plezier: Hosanna, hosanna! Stralende ogen en trotse blikken; ze mogen er zijn, de kinderen in onze gemeente. Dank aan de enthousiaste leiding, die dit weer met plezier deed en organiseerde!

En ’s avonds waren we stil van het indrukwekkende Paasoratorium, uitgevoerd door zoveel enthousiaste mensen onder de bezielende leiding van Marianne Schotsman. Wat een prachtig geheel was het. Ook voor degenen die de losse liederen geoefend hadden viel alles op z’n plek die avond. Kortom, het was een heel bijzondere zondag! Op de facebookpaginga AardeEnHemel zijn nog wat foto’s te vinden.


Kerst en Oudjaar 2014

Wat een prachtig kinderkerstfeest was dat in de kerk van Deil. De kerk zat vol, zoveel volwassenen en kinderen waren gekomen op dit feest! De voorbereiding was dit jaar vooral in de Adventtijd op de zondagen gedaan en wat een moderne herders hadden we, met laptop en Youtube. Er gaat veel tijd en energie zitten in de voorbereiding, die elk jaar door de leiding van de kinderkerkclub wordt gedaan. Fantastisch, dank jullie wel! Het is zo een kerstfeest voor alle kinderen in de beide dorpen. En natuurlijk weten mensen dat dit alles er is door de mooie flyer; dit jaar ook weer verzorgd door een ons bekend designbureau en gevouwen en op straat gesorteerd door Alie de Jager en vervolgens door u rondgebracht. Mooi hoe dat alles samenwerkt. Over de kerstnacht hoorde ik ook goede berichten. Heel fijn dat Christien van Harten wilde voorgaan in de nacht. De kerstmorgen was een warme viering, met koperblazers en mooie kerstliederen. En de eerste viering in het nieuwe jaar over de drie wijzen was een ware ‘participatieviering’; u en jullie deden geweldig mee. (zie ook foto op facebook Aarde en Hemel). Een goed begin van het nieuwe jaar samen met het nieuwjaarwensen vooraf.
Voor de dienst op oudejaarsavond, 19.30 uur in Enspijk, stond ds.W.de Graaff uit Geldermalsen op het rooster. Deze moest zich helaas op 30 december ziek melden, Gelukkig vonden we de heer Wim Bijl bereid, zijn plaats in te nemen. Deze had ook door verkoudheid problemen met zijn stem, maar gelukkig kon zijn dochter, onze ouderling-kerkrentmeester Greetje van de Water, voor hem de lezingen doen. Een mooie familie-samenwerking, die we dan ook zeer waardeerden! Altijd weer een bijzondere dienst op de oudejaarsavond in een sfeervolle kerk, terwijl buiten het vuurwerk al losbarst, even samen bij dit moment stilstaan.

 

Kerstboekenmarkt & "Heel Deil bakt!"

20 december 2014
klik op de foto hiernaast voor een verslag in  woord en beeld

Gedachtenisdienst
23 november 2014

Warm en troostend was de gedachtenisdienst van 23 november, waarin Christien van Harten voorging en het kleinkoor onder leiding van Marianne Schotsman prachtige liederen zong.
We herdachten in deze dienst: Pieternella Cornelia van Empel-Boudewijn ( 88 jaar); Elisabeth Kösters- van der Plaat (92 jaar); Dirkje Hendrika van Zandwijk (85 jaar); Cornelis van de Water (89 jaar); Peter van Dam ( 63 jaar); Johanna van Wijk- van Versendaal (67 jaar); Johannes van Wiggen (87 jaar); Steven Beverloo (70 jaar); Johannes Abraham Lugtigheid (18 jaar).
 Verbonden in verdriet, zo heb ik zelf de viering ervaren. Meer dan ooit tevoren weet ik nu zelf hoe het voor familieleden voelt om naar deze dienst toe te leven en het op het moment zelf te beleven. Moeilijk, maar wel met velen die dit met je willen delen, wetend dat geen enkel leven zonder verdriet is.
Tot slot een hartelijke groet voor u allen,
Dominee Neely Kok

 

Dankdag voor gewas en arbeid

Zondag 9 november 2014 - . Wat was het een feestelijke dankdienst! Er stonden veel mooi versierde dozen van de schoenendoosaktie klaar voor verzending en bij de liturgische schikking op de avondmaalstafel was er behalve aan een prachtige oogst aan fruit en groente ook aan arbeid gedacht, met potten en pannen, een computerscherm en een troffel, beschermoren en verfblikken en kwasten.
Bij de postcodeloterij was een prijs van 1 millioen gevallen op het adres van de kerk van Enspijk, zodat we met z’n allen moesten nadenken over de vraag: “Wat zou jij doen met 1 millioen?” De kerkrentmeesters hadden daar wel een goed idee over, maar ook de diakonie had een mooi plan. Daarna hoorden we in de gelijkenis van de “talenten”  hoe we  met onze overvloed moeten omgaan. Inspirerend!
We realiseerden ons dat er veel is om dankbaar voor te zijn. In de dienst werd dat tot uitdrukking gebracht door de liturgische schikking (te vinden onder Kerkdiensten-Kleur in de kerk) en alle ingezamelde kadodozen (te vinden onder Kinderen-Specials)

 

Abraham, Sara en Nepal


zondag 12 oktober 2014

De kinderen in de kerk
zijn onderweg met het verhaal
over Abraham en Sara
De collecte was dit keer
voor een project in Nepal
waar geiten zorgen voor
een betere toekomst
En zo kwam het
dat we
tot verrassing van iedereen
en zeker van de kinderen
ineens bezoek hadden
in de kerk
van Sara en de geit
Een mooie combinatie
van de groep
Zending/Werelddiakonaat/OntwikkelingssamenwerkingOp 28 september ging onze predikant Neely Kok met ondersteuning van gemeenteleden in de dienst voor.
De kinderen van de Kinderkerkclub gingen van start met de verhalen van Abraham: Zomaar te gaan  met een stok in de hand .  Zo hebben we allemaal Gods steun nodig. En het licht van de paaskaars, dat nemen de kinderen vanaf nu ook elke week mee naar hun eigen dienst.
Een mooi symbool!

 

Stille week en pasen

Wat een prachtige cyclus hadden we samen rond Pasen. Van de driedaagse eraan vooraf is de Paaswake memorabel. Ruim dertig jongeren in de kerk, die actief meededen met vuur en paaskaars. En velen lieten een doopkruisje op hun voorhoofd zetten. Daarna volgde een wandelnacht met lantaarns. Het geheel heeft veel indruk gemaakt en is, denk ik, voor de POZM-ers een bijzondere gebeurtenis geweest zo vlak voor hun reis. De Paasmorgen was een mooi feest met zang en trompetgeschal. Iemand schreef aan mij over de hele weg naar Pasen en het feest zelf ‘het was een verlichtende ervaring’. Mooi, want dat is precies wat het je wil geven! Deze vieringen te kunnen doen heeft mij zelf ook goed gedaan.

 

Palmpasen

zondag 13 april 2014: Bijna dertig kinderen kwamen feestelijk de kerk in met hun palmpasenstok. En bij de deur deelden ze buxustakjes uit. Het was een mooi feest met veel opa’s en oma’s en ouders in de kerk. Compliment voor de leiding van de kinderkerkclub, die er weken met de kinderen gewerkt hebben en voor een goede organisatie zorgden!


klik op de foto voor meer beelden

Wie Jezus ontmoet doet goed ... wie goed doet ontmoet Jezus
ZWO-dienst met POZM op zondag 2 februari 2014

Ze waren er allemaal: de POZM jongeren en hun ouders. Maar we hadden de dienst van 2 februari dan ook samen voorbereid. En ineens begrepen we ook het hele gebeuren met de zwerver bij de kerk in Deil de week ervoor.. In een onthullend filmpje zagen we onze eigen reacties terug. Maar niet om nou eens te zeggen: ‘dat deden we niet goed’, maar om samen te leren van de creativiteit van Jezus; Hij deed het zijn leerlingen verrassend voor (Mattheüs 25) en hoe kunnen wij dat nu invullen. Het werd een heel betrokken viering, met aansprekende beelden. De leden van de ZWO commissie stuurde de POZM-ers op weg met bouwstenen (liefde, aandacht, arm op je heen en zo) en een stenen hartje. Dit alles in de hoop dat de jongeren levende stenen zullen zijn (Livingstone!) en een warm hart ontvangen en weg kunnen geven in Moldavië. De jongeren kregen ook een armbandje met WWJD (what would Jesus Do) en we zongen ze uit met Vaya con Dios. De laatste maanden voor de reis gaan snel. Iedereen heeft er heel veel zin in! Het is allemaal prachtig om mee te maken, nu al.

 

Kerst 2013

Wat een prachtig kinderkerstfeest was dat in de kerk van Enspijk. De kerk was bijna te klein, zoveel volwassenen en kinderen waren gekomen op dit feest! Het werd kerst op verschillende voor velen bekende locaties. De herberg die vol was had veel weg van een hotel/restaurant in Deil en de afkondiging dat iedereen zich moest laten inschrijven leek veel op een muziektent ter plaatse. Ook de ontvangst door de mevrouw bij de stal en een witte pony leken geen onbekenden. Maar toch stond er op de ANWB borden geen Deil en Enspijk, maar Bethlehem en Nazareth! Heel leuk gedaan, een compliment voor de leiding van de kinderkerkclub.

In de kerstnacht zongen de vrouwen van het kleinkoor Deil/Enspijk prachtige liederen en er waren zoveel mensen, die kaarsjes wilden aansteken, dat we er zelfs tekort kwamen.

Eerste kerstdag waren we ontroerd en verrast door prachtig panfluit- en pianospel van Moniek en Mirjam.

Voeg dit alles bij zoveel dat er in die dagen gebeurde; waaronder liturgieën drukken, flyers en planten organiseren en rondbrengen. Al met al drukke dagen voor velen, maar met een prachtig resultaat.
Wat mooi dat we zo samen het kerstfeest konden vieren!

 

Kerstmarkt en Heel Deil bakt

Wat een leuke middag was dat op zaterdag 14 december en wat een heerlijke taarten waren er gebakken! Het was lekker druk die middag. POZM verkocht koffie, thee, glühwein en nog wat spulletje voor hun reis naar Moldavië. De wereldwinkel, boekenmarkt en nog enkele andere standjes maakten het geheel gezellig druk. Hoogtepunt was de bekendmaking van de lekkerste taarten. Professionele krachten hadden geproefd en de prijzen gingen zowaar naar drie gemeenteleden. (Voortaan weten we hen te vinden voor gebak, natuurlijk!). Zo bekeken zal dit niet de laatste keer zijn dat heel Deil gebakken heeft.
Compliment aan de organisatoren van deze middag!

 

Maaltijd vol Verhalen

Op dinsdag 10 december was de zaal in Kerkesteijn meer dan bezet. Meer dan zeventig mensen kwamen om de verhalen over onze reis naar Israel/Palestina te horen. Tussen de ronden van een prachtig buffet, waar heerlijke Oosterse gerechten op stonden, werd er intens geluisterd naar de verhalen. Tevoren was natuurlijk al duidelijk dat de reizigers geen gewone toeristische reis gemaakt hadden. Ze hebben schrijnende plekken bezocht en pijnlijke ervaringen opgedaan. Het was voor alle drie (Jitse Scheffer, Angela Koorevaar en Neely Kok) een reis die  emotioneel wat gekost heeft en nog houdt het hen bezig.
Ze waren daarom eens te meer dankbaar dat er zoveel mensen waren die deze verhalen wilden horen. Vooral ook omdat mensen in het land daar hen vroegen: ‘vertel onze verhalen alsjeblieft door’. Zo geeft het stof tot nadenken voor iedereen.
Het overheerlijke buffet – met veel dank aan ieder die boodschappen deed en kookte! – bracht een mooi bedrag op. Na aftrek van de kosten bleef er maar liefst 320 euro over. Dit bedrag is overgemaakt naar het Arabisch Educatie Instituut, bestemd voor het goede werk dat daar gedaan wordt voor alle partijen. Veel dank aan iedereen die deze avond mogelijk maakte.

 

Je bent een kind van God

Welkomstdienst op zondag 22 september 2013

Geby de Jongh, Maxime Klein, Loes Daale, Arnoud Hakkert, Lieke van Beurden en Viviënne van Veldhoven

Welkom in het huis van God!

wat een rijkdom:
we heetten zes kindertjes welkom
in de kerk
Ze kregen een zegen mee,
de doopkaars aan en dan:
'Jij bent een kind van God
zul je dat goed onthouden?!'
Zij knikten
en wij genoten
van alle kinderen
van het enthousiasme
van de leuke liedjes
van de ouders die hun kinderen
met plezier en liefde omringen
en een gebed uitspraken
voor mensen van alle leeftijden
Wat een rijkdom!!

Startzondag

Zondag 8 september 2013:
Op de jaarmarkt viel na een lange periode van droogte wel wat regen. En de voorspelling voor de ochtenduren voor de dag erna was ronduit slecht; met tegenzin bliezen we daarom de tenten af, die we in gedachten al op het gras bij de kerk in Enspijk zagen staan. Geen tentdienst dus en uitgeweken naar de beschutting van de kerk. Maar daar ervoeren we: alle zegen komt van Boven (een mooi gezegde als het regent!), want wat een prachtige en vrolijke startzondag hadden we met de band Rise Up. Het was een ontspannen begin met koffie en ontmoeting. Er waren heel wat jongeren (POZM!) en jonge gezinnen in de kerk. De leden van de band hadden het ook erg naar hun zin in ons midden: ‘wat een enthousiasme!’ zeiden ze naderhand. Dank voor iedereen, die meehielp bij de voorbereiding van de viering en ook bij het opruimen naderhand. Meer lezen over Rise Up.

Al met al – jaarmarkt en startzondag en heel wat op stapel voor dit jaar, waaronder een nieuwe gemeenschapsruimte – voel ik blijdschap, dankbaarheid en trots over onze gemeente.

 

Klussendag

Zaterdag 8 juni: de leukste ochtend van het jaar: met veel plezier in een ochtend tijd veel werk verzetten in kerkgebouw en Kerkesteijn, en daarna nog gewoon een hele middag en avond om weekend te vieren. En het resultaat was zichtbaar en mocht er zijn!

Klik op de foto voor het verhaal in woord en beeld.

En houd website, mail en zondagse afkondigingen in de gaten voor de datum van het volgende klusfestijn (dan in Enspijk?).
 

Stiltewandeling

Donderdag 9 mei 2013: in alle stilte voorafgaand aan een korte ochtenddienst.

5 mei viering

Het was een viering met vrijheidsliederen door het koor Jubilate, dat enthousiast o.a. gospels zong en allemaal getooid waren met een strikje in de kleuren van de vlag. Met een mooi bloemstuk in de kleuren onze driekleur en een oranje lint; dat had Paulien Bijl mooi gedaan. Met een terugblik met de kinderen op de dag van de kroning. En toen ik het prachtige lied van Herman van Veen, dat kinderen in de kerk op 30 april zongen, voorlas zette Marjan Fey daar spontaan pianomuziek onder. Daardoor kreeg dit lied een diepere laag dan alleen voorlezen; het heeft mensen geraakt. We luisterden naar de lezing over Salomo en zijn vraag aan God om wijsheid om een goede koning te zijn. Zo groeide de dienst die morgen tot een feestelijke viering. Hieronder kunt u lezen wat de jongeren ons die dag brachten.

 

Nieuw Leven!

Van aswoensdag naar pasen 2013

Zes weken lang leefden we met de paarse kleur van bezinning toe naar Pasen. Het thema was al die weken: Nieuw Leven. Elke week hadden we een mooie schikking met steeds een lichtje erbij en met de acties van de ZWO brachten het thema nieuw leven ook heel dichtbij.
Zes weken toeleven naar Pasen, diensten zonder glorialied, juist om met Pasen te kunnen uitbarsten in gejubel! Heel feestelijk was Palmpasen waar zoveel kinderen met palmpasenstokken de kerk binnen kwamen. Elke week hadden ze een symbooltje gemaakt n.a.v. de Bijbellezing. Daarmee was de stok versierd, naast natuurlijk het gebruikelijke snoep en groen. Wat een werk voor de leiding, maar het gaf veel voldoening!
Met het kleinkoor Deil/Enspijk hebben we in deze periode geoefend voor de vieringen in de Stille Week. Het repertoire groeit en de betrokkenheid is groot; mooi om mee te maken!

Passieconcert
op zondag 24 maart 2013 in de Pieterskerk in Beesd
 

We hebben onze zorgen gehad over de opkomst, maar uiteindelijk was de kerk heel goed bezet. En wat een prachtig concert was het. Het was weer een heel mooi samenwerkingsproject; iedereen die meegeholpen heeft bij de voorbereiding en uitvoering heel veel dank!
(klik hiernaast voor een verslag in woord en beeld, incl. de tekst van het programmaboekje)

Palmpasen

Feestelijke dienst op 24 maart 2013.
Klik op de foto hiernaast voor een verslag in  woord en beeld.

Passiemaaltijd

Op aswoensdag, 13 februarie 2013 in Kerkesteijn.
Klik op de foto hiernaast voor het verhaal in woord en beeld.
 

Advent en Kerst

We kijken terug op een mooie Advent- en Kersttijd, met vieringen waar veel mensen hun weg naartoe vonden; mede dankzij de mooie flyers en de landelijke krant.
We rekenen daar zeker ook het kinderkerstfeest toe, waar de kerk in Deil vrolijk vol was en de kinderen weer hun talenten lieten zien. Een leuke viering waar we dankbaar kunnen zijn voor leiding die er veel tijd in steekt om dit voor te bereiden en voor zoveel kinderen, die meededen!

De Kerstnachtcollecte bracht het prachtige bedrag op van 660 euro, bestemd voor het project van de lampen op zonne-energie in Malawi. Maar liefst 33 huizen krijgen zo een schone lamp; licht in het donker! Marcel en Mariska schrijven: ‘We willen de PKN Deil Enspijk heel hartelijk bedanken voor jullie enthousiasme voor de zonnelampenactie. We houden jullie uiteraard op de hoogte van de distributie in de dorpen.’ Zoals zij ook de kindertekeningen naar ons gestuurd hebben (ze hebben in de kerken gehangen).

Tot slot; in de afgelopen periode zijn er veel mensen geweest die zich ingezet hebben om voor de viering van Advent en Kerst; iedereen bedankt voor wat je deed op jouw plek in onze gemeente.

 

Gedachtenisdienst

Met gastvrouwen, met mooie liederen door het Kleinkoor o.l.v. Marianne, met Marja aan de piano (wat een talenten toch allemaal), jongeren die de kaarsen aanstaken (ook een voor hun opa) die in een prachtige schikking stonden. Kijk ook op Kerkdiensten-Kleur in de kerk voor een foto van en toelichting op de schikking. Ook hier gelden de woorden over de talenten in de gemeente; een betrokken groep die deze schikking maakte en in deze tijd ook weer actief is met de Adventskrans en versieren van de kerk. Wat fijn dat we zo samen deze en andere diensten vorm kunnen geven.

 

Bijbelquiz 2012

Op woensdag 15 november 2012 in Beesd.

Klik op foto hiernaast voor een verslag in woord en beeld.

Dankdag 2012

Op zondag 11 november vierden wij dankdag. Thema was ‘geloof in het kleine’. Te midden van alle berichten over crisis zoeken we naar sporen van vertrouwen en dankbaarheid. Die zondag zamelen we ook de schoenendozen in (actie schoenmaatjes). Dat is een mooie combinatie; de dankbaarheid over wat wij ontvangen te mogen delen met anderen. Dit jaar oefenden we een nieuw (lastig te zingen!) lied dat bij deze actie hoort. En natuurlijk was er een toepasselijke liturgische schikking (kijk onder Kerkdiensten-Kleur in de kerk)

Beloofd is beloofd!?

16 september 2012: Startzondag m.m.v. Holy Bridge
In een volle kerk nam Holy Bridge ons mee op reis met integer spel en een betrokken en eerlijke benadering van wat er in het land Israel speelt. Klik hiernaast voor en verslag in woord en beeld. En kijk ook even onder Jeugd-POZM.

Wie het stuk gemist heeft:
30 november 2012 komt het om 20.00 uur nog in Culemborg.
Meer info: Holyswitch.nl

Gezamenlijke diensten met Beesd

Wat een positieve sfeer was er in de kerk toen Beesd en Deil en Enspijk samen de zomerviering in Enspijk hadden. Van alle kanten kwamen de berichten over hoe goed het is als dochters en zonen van hetzelfde huis als zusters en broeders samenwonen. We maakten zo die woorden uit psalm 133 waar. Dit jaar voor het eerst twee zomerzondagen met elkaar gevierd en dat zal wel een blijvertje zijn; de afspraken voor 2013 zijn inmiddels al weer gemaakt. Fijn dat het zo kan! We hebben er allemaal van genoten.

 

Thomasviering
20 mei 2012

Deze opzet is voor herhaling vatbaar.
Klik op de foto hiernaast voor het verhaal in woord en beeld.

Kleur en kleed
22 mei 2012

Klik op de foto hiernaast voor het verhaal in woord en beeld over een inspirerende avond.

Bloesemtocht 2012

Het bloesemgebed staat onder Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten.

Klik op de foto hiernaast voor het verhaal in woord en beeld.

Terugblik op de Goede Week en Pasen

Klik op de foto hiernaast voor het verhaal in woord en beeld.

De bloemschikkingen zijn te vinden onder Kerkdiensten - Kleur in de kerk en de preken onder Preken.

Kijk voor het filmpje "Christus, mijn Licht" op YouTube.

Terugblik Palmpasen

1 april 2012

's Ochtends de kinderen met hun palmpaasstokken en 's avonds de vertoning van "The Passion 2011"
(een registratie van het spectakel in Gouda in 2011) in de kerk van Deil.

Klik op de foto hiernaast voor het verhaal in woord en beeld.

 

Terugblik op de Passiemaaltijd

22 februari 2012

Klik op de foto hiernaast voor het verhaal in woord en beeld.

 

terug
 
 
Leesrooster 2019
Onder Zingeving-Vieren door het jaar: Lees elke dag mee met het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Nieuwsbrief
Aanmelding voor en de laatste editie van deze nieuwe digitale nieuwsbrief onder Informatiekanalen-Nieuwsbrief.
 
Vanuit de kerkenraad
Een bericht aan het begin van het nieuwe seizoen: Wie zijn wij-Kerkenraad.
 
Stichting Wijdekerk

LHBT’ers zijn bij ons gewenst in de kerk, dat dragen we uit met de regenboogvlaggen die we hebben uitgehangen. Lees verder onder Wie zijn wij-Bovenplaatselijke organisaties en Zingeving-Gebeden, gedichten en andere teksten
 
 
Moldavië 2018
POZM-POZA: terugblik op de reis tijdens de dienst van 18 november (Jeugd-Specials)
 
Talenten gezocht!
De kerkenraad is naarstig op zoek naar talenten.
Er zijn een aantal vacatures ontstaan  binnen onze gemeente, in de kerkenraad, maar ook daarbuiten, zoals een ouderling en iemand die het paasontbijt coördineert.
  meer
 
Behoefte aan een gesprek?
We willen een (t)huis bieden. Dat betekent ook: omzien naar elkaar, openstaan voor elkaar, elkaar opzoeken. Lees verder onder Wie zijn wij?-Pastoraat of stuur een mail naar
 
 
Trouwen?
Zijn er trouwplannen? Denk ook op tijd aan kerkgebouw en dominee.
  meer
 
Dopen?
Een kindje geboren? Laat het ons weten, zeker als je het kindje wilt laten dopen.
  meer
 
Privacy
Voor de Privacyverklaring van de Protetstantse Gemeente Deil - Enspijk: privacyverklaring
 
ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2018)
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente (goedgekeurd tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2017)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.